حاسبة حساب المواطن‎

حاسبة حساب المواطن‎

Beseyat
5 (1)
  • حاسبة حساب المواطن‎
  • حاسبة حساب المواطن‎

Описание

Изчислете очакваните суми, дължими в сметката на гражданина

Hijri дата страница днес
https://beseyat.com/calendars/today-date.php

Страница за реализация на дати за хиджри
https://beseyat.com/calendars/date-converter-hijri-to-gregorian.php

Страница за изчисляване на възрастта
https://beseyat.com/calendars/age-calculator-calculate-your-age-hijri.php

Страницата и календара на календара на хиджри
https://beseyat.com/calendars/hijri-calendar-islamic-date.php

************************************************** **********

Каним ви да изтеглите други приложения за biceat

Прилагане на преобразуването на Hijri и на григорианската дата:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.beseyat.dateconverter

Прилагане на GPA:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.beseyat.gpa

Прилагане на календар Hijri и григориански календар:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.beseyat.calendar

Прилагане на граждански профил:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.amrmustafa.citizen

Прилагане на заплата и дата на изчисляване на гражданите – стимул – пясък – гражданско и военно пенсиониране:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.beseyat.dates

Приложение на Hijri и григорианската възраст:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.beseyat.age

Прилагане на заплати и нови услуги за персонала: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.beseyat.salaries

Подайте стимул: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.beseyat.hafiz

Приложете датата на дните Хиджри и Григориан
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.beseyat.today

**************

https://beseyat.com/salaries/gosi-pension-dates.php
https://beseyat.com/salaries/hafiz-dates.php
https://beseyat.com/salaries/saned-dates.php
https://beseyat.com/salaries/pension-dates.php
https://beseyat.com/salaries/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3 % D9% 87% D9% 8A% D9% 84_% D8% A7% D9% 84% D8% B4% D8% A7% D9% 85% D9% 84.php

Можете да изтеглите безплатно حاسبة حساب المواطن‎ за Android. Veadug.com - международен мултиплатформен портал за мобилни приложения и игри. Изтеглете حاسبة حساب المواطن‎ безплатно от разработчика Beseyat и използвайте с удоволствие.

Прочетете повече

Допълнителна информация

  • Лиценз Безплатно
  • Изисква Android 4.0 и по-нови версии
  • Категория Инструменти
  • Разработчик Beseyat
  • Класификация на съдържанието 3+