الروضة الافتراضية‎

الروضة الافتراضية‎

وزارة التعليم - Ministry of Education
5 (1)
  • الروضة الافتراضية‎
  • الروضة الافتراضية‎
  • الروضة الافتراضية‎
  • الروضة الافتراضية‎

Descrizione

L’asilo virtuale è un’applicazione elettronica che fornisce tutti i servizi educativi per i bambini dell’asilo
I bambini sono sotto la gestione e la supervisione del Ministero dell’Istruzione nel Regno dell’Arabia Saudita

Tutti i diritti sono riservati al Ministero dell’Istruzione e nessuna persona ha il diritto di utilizzare il contenuto su altre piattaforme o applicazioni

Puoi download الروضة الافتراضية‎ gratis per Android. Veadug.com - portale multipiattaforma internazionale dei giochi e applicazioni mobili. Download الروضة الافتراضية‎ gratis dallo sviluppatore وزارة التعليم - Ministry of Education e usala con piacere.

Ulteriori informazioni

Altre informazioni

  • Licenza Gratis
  • È necessario Android 4.3 e versioni successive
  • Categoria Istruzione
  • Sviluppatore وزارة التعليم - Ministry of Education
  • Classificazione contenuti 3+