Allach Animowane tapety

Allach Animowane tapety

Best Live Wallpapers Free
(0)

Chwa³a Allahowi! Aplikacja ta islamska jest starannie zaprojektowany dla wszystkich muzu³mañskich braci i sióstr na ca³ym œwiecie, którzy kochaj¹ Boga, islam i jego proroka Mahometa. Pobierz Allach Animowane tapety darmow¹ aplikacjê dla systemu Android ™ i czuæ obecnoœæ Boga, gdziekolwiek jesteœ.

Te muzu³mañskie tapety pomo¿e Ci znaleŸæ drogê choæ wszystkie problemy i pokusy dzisiejszego ¿ycia. Znakiem Boga na ekranie g³ównym, aby wasza wiara bêdzie silniejsza ni¿ kiedykolwiek. Ten piêkny religijne tapety na ¿ywo przypomni Ci ¿yæ wed³ug Koranu i trzymaæ siê z piêciu filarów islamu.

Jak zainstalowaæ: Strona g³ówna → Menu → Tapety → Tapety na ¿ywo → Allach Animowane tapety

Fajne funkcje aplikacji:

10 Allah Tapety HD do wyboru!
Trzy rodzaje prêdkoœci animacji: powolne, normalne, szybko!
Wspania³a animacja sprawia, ¿e ​​obrazy Allah t³o œwietnie!
Zoptymalizowane zu¿ycie baterii, nie wyczerpania baterii, gdy telefon jest wy³¹czony!
Allah ¯ywe Tapety wspieraæ orientacjê poziom¹!
Pe³ne wsparcie dla portretu i trybie poziomym!
Udostêpnij ten muzu³mañski aplikacjê dla Androida na portalach spo³ecznoœciowych z ludŸmi, których kochasz!

Te islamscy ¿ywo tapety zainspiruje ciê do dobrych uczynków i odwiedziæ Holly k³adzie Mekki i Medyny. Byæ mo¿e jest to dobry czas, aby udaæ siê do Mekki w Arabii Saudyjskiej, miejsca narodzin proroka Mahometa i miejsce sk³adu Koranu, aby wykonaæ po-in-a-lifetime Hajj i odwiedziæ Al-Masjid al-Haram, gdzie islamu najœwiêtszym miejsce, Kaaba znajduje!

Podczas postu w czasie Ramadanu, tapety Bóg daje si³ê, gdy jej potrzebujesz najbardziej zostaæ oddany swojej religii. Nie jeœæ i piæ w ci¹gu dnia przez ca³y miesi¹c bêdzie ³atwiejsze, jeœli spojrzeæ na telefonie i widzisz piêkn¹ islamskiego tapetê na ekranie g³ównym. Bóg bêdzie z wami nawet podczas innych wa¿nych dat w kalendarzu islamskim, takich jak Id al-Adha, Eid al Ghadeer, Mawlid, Muharram, Ashura, jak równie¿ w trakcie ka¿dego dnia roku!

B¹dŸ na bie¿¹co z nowymi tapety na ¿ywo i dzieliæ siê nimi ze znajomymi!

Wyraziæ przywi¹zanie do Boga! S³uchaj wezwanie do modlitwy i iœæ do meczetu na Salah chwaliæ Boga. Te obrazy HD t³o pomo¿e Ci nigdy nie traciæ wiary. Ciesz siê wspania³e dzie³a sztuki islamskiej z Allach Animowane tapety galerii i zrobiæ urz¹dzenie mobilne lub tablet wspania³y wygl¹d!

Nie ma boga prócz Allaha, a Mahomet jest prorokiem Jego Pos³aniec!

Niech Bóg b³ogos³awi was wszystkich!

Licencja
Darmowa
Platforma
Android
Kategoria
Personalizacja
Ocena treści
3+
Deweloper
Best Live Wallpapers Free

Ocena aplikacji

0
Łącznie: 0
5
4
3
2
1
Oceń tę aplikację